تبلیغات
✘⑂رُسـ ــ ــ ــوبــ ــ ــ ✘⑂ - 5:آرآیشـ

✘⑂رُسـ ــ ــ ــوبــ ــ ــ ✘⑂

اگه خاموشم و خسته،اگه از تو دور دورم ... تکیه کن به من غریبه،من یه کوه پر غرورم!...

سلآمـ
امروز رفـتم و انتخآبـ رشتهـ هآمو ثبتـ کردمـ
در رآهـ بازگشتـ یهـ سریـ بهـ لوآزم آرآیشـ فروشیـ زدیمـ
20 هزآر تومآن پول رآیجـ مملکتو دو دستیـ تقدیمـ صآب مغآزه کردمـ و در عوضـ یهـ ریملـ و رژ مآت دریافتـ نمودیمـ
ینیـ کنکور رتبه امـ 100هزآر می شد اینقد حرص نمیـ خوردمـ
آخهـ منو چهـ بهـ آرآیشـ؟!؟!
در تمآم عمر 18 سآلمـ دو دفهـ بیشتر آرآیشـ نکردمـ
یکیـ تو عروسیـ داییمـ کهـ مامانمـ گفتـ شبیه دهاتیآ شدمـ و خالمو مجبور کرد آرآیشمـ کنهـ!
یکیمـ تو عروسیـ پسر عمومـ کهـ سر لجـ بآزیـ بآ خوآهرمـ آرآیشـ نمودیمـ
حآلآ اینکهـ چیزیـ نیـ
بعدشـ کهـ بآزگشتیمـ 47 دقیقهـ یـ تمآمـ جلو آینهـ مثلآ دآشتمـ ریملـ میـ زدمـ
نتیجهـ اشـ شد یکـ عدد چشمـ قرمز  و دور سیاهـ کهـ انگار با جفپا رفتیـ توشـ
بهـ اونـ یکیـ چشممـ دیگهـ نرسیدمـ آخهـ یهـ خوردهـ از دیدنـ اینـ یکیـ چشممـ زهرهـ ترکـ شدهـ بودمـ!
هیچیـ دیگهـ قرار شدهـ خواهرمـ واسم یهـ کلآسـ آرآیشـ بزآرهـ ببینیمـ چیـ میشهـ
اینجآ کهـ نشد حدآقلـ تو دآنشگآ آبرودآرِیـ کنمـ
+اینجوریـ نوشتنـ بآ اینکهـ پدر آدمو درمیآرهـ ولیـ جآلبهـ
+ولیـ همچنآنـ پدر آدمو درمیآرهـ!

نوشته شده در چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 04:05 ب.ظ توسط ✘⑂ یـﮧ سفیـבِ פֿط פֿط ے ⑂✘ نظر تو چیهـ ؟! | |


قالب پرشین بلاگ - آژانس مسافرتی - آریس باکس | قالب وبلاگ - اخبار روز - آگهی رایگان - گویا آی تی - تک تمپ - اخبار روز - گرافیک - وبلاگ